GDPR

PODMÍNKY UDĚLENÍ SOUHLASU S POŘÍZENÍM A UŽÍVÁNÍM FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH, ZVUKOVÝCH ČI AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Podmínky“)TERMS OF GRANTING CONSENT FOR THE TAKING AND USE OF PHOTOGRAPHS, VISUAL, AUDIO OR AUDIOVISUAL RECORDS AND EXPRESSIONS OF PERSONAL NATURE AND TERMS OF PROCESSING OF PERSONAL DATA (hereinafter the “Terms“)
Kdo jsme, kdo je pořizovatelem záznamů a správcem Vašich osobních údajůWho we are, who is originator of the records and controller of your personal data
Tyto Podmínky se vztahují na účastníky společenské či odborné akce (např. školení, seminář, diskuzní fórum s odborníky) (dále jen „Odborná akce“) pořádané společností BedaBox LLC, se sídlem Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, PSČ: 33111, USA, popř. jejími dceřinými či jinými propojenými společnostmi, zejména společností Shipmonk Europe s.r.o., IČO 173 53 238, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/23, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 370144 (dále též společně jen jako „Shipmonk nebo jako „my“, „nás“ nebo „naše“), a to za předpokladu, že se na zpracování osobních údajů účastníků takové Odborné akce vztahuje působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).These Terms apply to attendees of a social or professional event (e.g. training, seminar, discussion forum with experts) (hereinafter the “Professional Event“) organized by BedaBox LLC, a company with its registered office in Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, Postal Code: 33111, USA, or its subsidiaries or other affiliated companies, in particular Shipmonk Europe s.r.o., ID no.: 173 53 238, with its registered office at Prague 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/23, Postal Code 186 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. C 370144 (hereinafter also collectively referred to as “Shipmonk” or as “we“, “us” or “our“), provided that the processing of the personal data of the participants of such Professional Event is covered by the scope of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR“).
Pokud nám udělíte souhlas s pořízením a užitím Vašich fotografií, obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamů týkajících se Vaší osoby nebo Vašich projevů osobní povahy (dále jen „Záznamy“) a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v Záznamech a dalších osobních údajů nám poskytnutých (dále jen „Souhlas“), pak pořizovatelem Záznamů a správcem Vašich osobních údajů je naše společnost BedaBox LLC, se sídlem Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, PSČ: 33111, USA, identifikační číslo: 47- 1097591, kontaktní email na zástupce společnosti: CZHR@shipmonk.com (dále jen „Správce“).If you grant us consent to the taking and use of your photographs, visual, audio or audiovisual records of your person or your expressions of a personal nature (hereinafter the “Records“) and consent to the processing of your personal data contained in the Records and other personal data provided to us (hereinafter the “Consent“), then the originator of the Records and the controller of your personal data is our company BedaBox LLC, with its registered office in Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, Postal Code: 33111, USA, identification number: 47- 1097591, contact email for company representative: CZHR@shipmonk.com (hereinafter the “Controller“).
Jak nám můžete Souhlas udělitHow can you grant us Consent
Svůj Souhlas nám můžete udělit:You can grant us your Consent:
zaškrtnutím příslušného políčka, potvrzením příslušného QR kódu při návštěvě příslušné webové stránky nebo při vyplnění příslušné přihlášky na Odbornou akci (např. prostřednictvím stránek či aplikace eventbrite.com, meetup.com apod.) s tím, že zároveň potvrdíte předchozí seznámení se s těmito Podmínkami (tzv. opt-in);by ticking the relevant box, confirming the relevant QR code when visiting the relevant website or filling the relevant application form for the Professional Event (e.g. via eventbrite.com, meetup.com, etc.), provided that you also simultaneously confirm that you have previously read these Terms (so-called opt-in);
jiným prohlášením (např. vyplněním formulářového souhlasu) nebo jiným jednáním, kterým jasně vyjadřujete, že souhlasíte s pořízením Záznamů na Odborné akci (dále jen „Záznamy z Odborné akce“) a s jejich dalším využitím.by any other statement (e.g., by filling a consent form) or other action by which you clearly indicate that you consent to the taking of the Professional Event Records (hereinafter the “Professional Event Records“) and their further use.
Co je obsahem uděleného SouhlasuWhat is the content of the Consent
Udělením Souhlasu nám jako osoba, která požádala či potvrdila svou osobní účast (např. potvrzením pozvánky) na Odborné akci:By granting Consent to us as the person who has requested or confirmed his/her personal participation (e.g. by confirming the invitation) in the Professional Event:
udělujete v souladu s právním řádem České republiky, resp. s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), svolení s tím, že Záznamy z Odborné akce mohou být námi či pro nás pořizovány, ať už v podobě hmotné či digitalizované, že mohu být dále upravovány, měněny, použity jako součást díla či část souborného díla nebo může být použita pouze jejich část a s tím, že můžeme s takovým Záznamem z Odborné akce či jeho částí volně a bez omezení dále nakládat, zejména jej šířit a poskytovat licenční či podlicenční oprávnění; pro tyto účely udělením tohoto svolení uzavíráte se Správcem dohodu o volbě právního řádu České republiky jako rozhodného práva (popř. činíte volbu práva České republiky), zejména OZ, a to s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého v maximálně přípustném rozsahu;you grant in accordance with the legal order of the Czech Republic, respectively with the provisions of Section 84 et seq. of Act No. 89/2012 Coll, the Civil Code, as amended (hereinafter the “CC“), consent that the Professional Event Records may be made by us or for us, whether in physical or digital form, and that they may be further edited, changed, used as part of a work or part of a collected work, or may be used only in part, and that we may freely and without restriction further dispose of such Professional Event Records or part thereof, in particular to distribute it and to license or sublicense it; for these purposes, by granting this consent you enter into an agreement with the Controller to choose the law of the Czech Republic as the applicable law (or, as the case may be, you make a choice of the law of the Czech Republic). You make a choice of the law of the Czech Republic), in particular the CC, to the exclusion of rules of private international law to the maximum extent permissible;
udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v Záznamech z Odborné akce a dalších osobních údajů poskytnutých Správci anebo jakékoli osobě, která pro nás zajišťuje nebo se jinak na náš pokyn podílí konání dané Odborné akce anebo která pro nás pořizuje či jinak zpracovává Záznamy z Odborné akce (dále jen „Zpracovatel“);in accordance with Article 6(1)(a) and Article 7 of the GDPR, you give your explicit consent to the processing of your personal data contained in the Professional Event Records and other personal data provided to the Controller or any person who arranges or otherwise participates on our behalf in the conduct of the Professional Event or who makes or otherwise processes the Professional Event Records for us (hereinafter the “Processor“);
udělujete souhlas s přeshraničním předáním osobních údajů do třetí země mimo EU/EHS;you consent to the cross-border transfer of personal data to a third country outside the EU/EEA;
a to vše pro účely a za podmínek uvedených níže.all for the purposes and subject to the conditions set out below.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme na základě SouhlasuWhat personal data we process about you on the basis of the Consent
Na základě Souhlasu budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje, v rozsahu, v jakém nám tyto osobní údaje poskytnete v souvislosti s Odbornou akcí:On the basis of the Consent, we will process your following personal data to the extent that you provide us with such personal data in connection with the Professional Event:
Váš titul, jméno, příjmení, které uvedete na přihlášce na danou Odbornou akci;Your title, name, surname, which you provide on the application form for the given Professional Event;
Vaše kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo, které uvedete na přihlášce na danou Odbornou akci;Your contact e-mail address, telephone number, which you provide on the application form for the given Professional Event;
Vaše osobní údaje obsažené v Záznamech z Odborné akce, tj. zejména na fotografiích v hmotné či digitalizované (nehmotné) podobě a na videozáznamech;Your personal data contained in the Professional Event Records, i.e. in particular in photographs in physical or digital (intangible) form and in video recordings;
(dále společně jako „Osobní údaje“).(hereinafter collectively referred to as “Personal Data“).
K jakým účelům budeme Osobní údaje zpracovávat a Záznamy z Odborné akce užívatFor what purposes we will process Personal Data and use the Professional Event Records
Osobní údaje a Záznamy z Odborné akce budeme zpracovávat za účelem:We will process Personal Data and Professional Event Records for the following purposes:
vnitrofiremní prezentace, reporting Odborné akce;in-house presentation, reporting of a Professional Event;
prezentace, reporting, vyhodnocení Odborné akce v rámci skupiny Shipmonk;presentation, reporting, evaluation of a Professional Event within the Shipmonk group;
vyhodnocení Odborné akce v rámci společnosti a/nebo v rámci skupiny Shipmonk v souvislosti s nabídkou Správce, popř. jiných společností náležících do skupiny Shipmonk, volných pracovních pozic či nabídky spolupráce v rámci pracovněprávního, obchodněprávního či jiného obdobného vztahu (dále jen „Výběrové řízení“);evaluation of a Professional Event within the company and/or within the Shipmonk group in connection with offers by the Controller or other companies belonging to the Shipmonk group of working vacancies or offers of cooperation within the framework of an employment, commercial or other similar relationship (hereinafter the “Selection Procedure“);
Záznamy z Odborné akce budeme zpracovávat dále za účelem:We will continue to process the Professional Event Records for the following purposes:
prezentace Správce a Odborné akce při komunikaci s veřejností na webových stránkách anebo na sociálních sítí a médiích (např. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube a další), zejména v rámci příspěvků Shipmonk, popř. jinými způsoby (např. blogy či jiné formy on-line komunikace a prezentace) a navazující on-line komunikace s veřejností;presentation of the Controller and the Professional Event in communication with the public on the website and/or on social networks and media (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube and others), in particular within Shipmonk posts, or in other ways (e.g. blogs or other forms of online communication and presentation) and follow-up online communication with the public;
prezentace Správce a Odborné akce pro reklamní a marketingové účely, a to jak v tištěné podobě (např. reklamní letáky, brožury), tak i prostřednictvím elektronické komunikace, sociálních médiích či jinak;presentation of the Controller and the Professional Event for advertising and marketing purposes, both in printed form (e.g. advertising leaflets, brochures) and through electronic communication, social media or otherwise;
prezentace Správce a Odborné akce v souvislosti s Výběrovým řízením probíhajícím kdykoli po dobu trvání tohoto Souhlasu.presentations of the Controller and the Professional Event in connection with the Selection Procedure taking place at any time during the term of this Consent.
Právním základem pro zpracování Osobních údajů k výše uvedeným účelům je Váš Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu trvání tohoto souhlasu.The legal basis for the processing of Personal Data for the above purposes is your Consent pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR for the duration of this consent.
Neudělení tohoto Souhlasu nebrání ve Vaši účasti na příslušné Odborné akci.Failure to grant this Consent does not preclude your participation in the given Professional Event.
Dále Vás informujeme, že při zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.We also inform you that the processing of Personal Data does not involve automated decision-making or profiling within the meaning of Article 22(1) and (4) of the GDPR.
Po jakou dobu Vaše Osobní údaje zpracováváme a Záznamy z Odborných akce užívámeFor how long we process your Personal Data and use the Professional Events Records
Na základě tohoto Souhlasu budeme Osobní údaje zpracovávat a Záznamy z Odborné akce užívat po dobu, na kterou byl Souhlas udělen, maximálně však po dobu pěti (5) let od konání příslušné Odborné akce, při které byly pořízeny Záznamy z Odborné akce anebo ke které se vztahuje Vaše přihláška, ve které jste své Osobní údaje uvedl(a).On the basis of this Consent, we will process Personal Data and use the Professional Event Records for the period for which the Consent was granted, but for no longer than five (5) years from the date of the given Professional Event at which the Professional Event Records were made or to which your application in which you provided your Personal Data relates.
Po uplynutí doby trvání tohoto Souhlasu (popř. po jeho odvolání) můžeme zpracovávat Osobní údaje pouze v tom rozsahu, v jakém máme k dalšímu zpracování osobních údajů jiný právní základ (např. zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo pro splnění naši právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).After the expiry of this Consent (or after its withdrawal), we may only process Personal Data to the extent that we have another legal basis for further processing of Personal Data (e.g. the processing is necessary for the purposes of our legitimate interests or of a third party pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR or to comply with a legal obligation to which we are subject to pursuant to Article 6(1)(c) of the GDPR).
Jakým způsobem jste oprávněn(a) Souhlas odvolatHow you are entitled to withdraw Consent
Před uplynutím uvedené doby jste oprávněn(a) Souhlas kdykoli odvolat s tím, že odvolání tohoto Souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů do okamžiku odvolání souhlasu. Odvolání Souhlasu můžete učinit zasláním e-mailu s odvoláním souhlasu na následující kontakt: CZHR@shipmonk.com .You are entitled to withdraw your Consent at any time during the term of the Consent, provided that the withdrawal of Consent does not affect the lawfulness of the processing of Personal Data up to the time of withdrawal of the Consent. You may withdraw your Consent by sending an email withdrawing your Consent to the following contact: CZHR@shipmonk.com .
Komu můžeme Osobní údaje předatTo whom we may transfer Personal Data
Osobní údaje jsme oprávněni předávat následujícím kategoriím příjemců:We are entitled to transfer personal data to the following categories of recipients:
osoby, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to (i) fyzické či právnické osoby spolupracující se Správcem při konání výběrového řízení nebo odborné akce; (ii) fyzické či právnické osoby spolupracující se Správcem při přípravě příspěvků správce na sociálních sítí, marketingových materiálů či jiných prezentací Správce ke shora uvedeným účelům; (iii) poskytovatelé IT služeb (např. zajišťující webové stránky správce, či provozující cloudové úložiště dat pro správce), s tím, že s takovými osobami má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR;persons who process personal data for the Controller, namely (i) natural or legal persons cooperating with the Controller in conducting a selection procedure or professional event; (ii) natural or legal persons cooperating with the Controller in the preparation of the Controller’s social media posts, marketing materials or other presentations of the Controller for the above-mentioned purposes; (iii) IT service providers (e.g. providing the Controller’s website or operating cloud data storage for the Controller), provided that the Controller has a contract with such persons for the processing of Personal Data within the meaning of Article 28 of the GDPR;
ostatní společnosti náležící do skupiny Shipmonk, a to výhradně k některým z výše uvedeným účelům;other companies belonging to the Shipmonk group, exclusively for some of the above purposes;
správní orgány, soudy či jiné instituce, a to výhradně za účelem plnění naší zákonné povinnosti anebo za účelem ochrany či vymáhání našich práv či našich oprávněných zájmů v soudním či správním řízení.administrative authorities, courts or other institutions, solely for the purpose of fulfilling our legal obligation or for the purpose of protecting or enforcing our rights or our legitimate interests in legal or administrative proceedings.
Přeshraniční předávání Osobních údajů do třetí země mimo EU/EHSCross-border transfer of Personal Data to a third country outside the EU/EEA
Správce je společností se sídlem v USA, Florida. Servery naší společnosti a některých dalších společností v rámci skupiny Shipmonk, jakož i servery některých našich zpracovatelů (provozovatelů cloudového úložiště dat) jsou umístěny mimo Evropskou Unii (EU)/ Evropský hospodářský prostor (EHP). Jedná se zejména o provozovatele cloudového úložiště dat – společnost Lever, se sídlem 1125, Mission Street, San Francisco, Kalifornie 94103, USA. V každém případě zaručujeme stejnou míru ochrany všech osobních údajů, které zpracováváme, na úrovni požadované podle nařízení GDPR. Ve všech případech dodržujeme obecně přijímané standardy a bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje jak při přenosu, tak při jejich přijímání. Přitom zajišťujeme dodržování technických a organizačních bezpečnostních opatření odpovídajících danému riziku.The Controller is a company with its registered office in the USA, Florida. The servers of our company and of some other companies within the Shipmonk group, as well as the servers of some of our processors (cloud storage operators) are located outside the European Union (EU)/European Economic Area (EEA), in particular the cloud storage operator – company Lever, with its registered office at 1125, Mission Street, San Francisco, California 94103, USA. In any case, we guarantee the same level of protection for all personal data we process as required under the GDPR. In all cases, we adhere to generally accepted standards and security measures to protect personal data both in transmission and in receipt. In doing so, we ensure that we comply with technical and organisational security measures appropriate to the risk involved.
Pokud předáváme osobní údaje pocházející ze zemí EHP mimo země EHP nebo spolupracujeme s dodavatelem třetí strany, který se nachází mimo země EHP, vždy dbáme na to, abychom zavedli vhodná ochranná opatření, jako jsou například uzavření standardních smluvních doložek nebo existence rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatá Evropskou komisí (obojí dostupné k nahlédnutí na https.//ec.europa.eu) a aby tak bylo zajištěno, že Vaše osobní údaje budou vždy v bezpečí a byla chráněna Vaše práva, včetně účinné právní ochrany.Where we transfer personal data originating in EEA countries outside the EEA countries or work with a third party supplier located outside the EEA, we always ensure that we have appropriate safeguards in place, such as standard contractual clauses or the existence of an adequacy decision adopted by the European Commission (both available to view at https.//ec.europa.eu), to ensure that your personal data is always secure and your rights, including effective legal protection, are protected.
Jaká jsou Vaše práva při zpracování Osobních údajůWhat are your rights when processing Personal Data
Právo na informace. Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich Osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme;Right to information. If you request information about the processing of your Personal Data, we will provide you with this information without undue delay;
Právo na přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na kopii Vašich Osobních údajů, které zpracováváme;The right to access your personal data. You have the right to a copy of your Personal Data that we process;
Právo na opravu. Pokud objevíte nepřesnost při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na opravu takového nepřesného osobního údaje;Right to rectification. If you discover an inaccuracy in the processing of your personal data, you have the right to have such inaccurate personal data corrected;
Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, ale jen ve specifických případech stanovených zákonem, tedy zejména pokud není na naší straně právem uznaný důvod k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů (včetně ochrany našich legitimních zájmů a práv);Right to erasure (“right to be forgotten”). You have the right to have your personal data erased, but only in specific cases provided for by law, i.e. in particular if there is no legally recognised reason on our part for further processing of your personal data (including the protection of our legitimate interests and rights);
Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to ve strojově čitelné podobě. Toto právo se vztahuje výhradně na osobní údaje, které se zpracovávají automatizovaně;Right to data portability. You have the right to receive the personal data that you have provided to us and that are processed on the basis of your consent, in machine-readable form. This right applies only to personal data that are processed by automated means;
Právo na odvolání souhlasu, jak je uvedeno výše v tomto dokumentu;Right to withdraw consent as set out above in this document;
Právo na omezení zpracování. Máte právo nás žádat, abychom za splnění předpokladu v čl. 18 GDPR omezili zpracování Vašich Osobních údajů, zejména v případě, kdy zpochybňujete správnost Vašich Osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost Vašich osobních údajů; nebo když nepotřebujeme nadále Vaše osobní údaje pro stanovené účely zpracování, ale jsou Vámi požadované za účelem určení, výkonu nebo ochrany práv;Right to restrict processing. You have the right to ask us to restrict the processing of your Personal Data, subject to the conditions in Article 18 of the GDPR, in particular where you question the accuracy of your Personal Data for a period of time that allows us to verify the accuracy of your Personal Data; or where we no longer need your personal data for the stated purposes of processing but it is required by you for the establishment, exercise or protection of rights;
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.The right to file a complaint with the supervisory authority, which in the Czech Republic is the Office for Personal Data Protection, with its registered office at Prague 7, Pplk. Sochora 727/27, Postal Code 170 00, www.uoou.cz.
V případě, že budete mít jakýkoli dotaz či požadavek týkající se zpracování Vašich Osobních údajů, můžete se na nás obrátit na naši emailovou adresu: CZHR@shipmonk.com . Prosím do předmětu zprávy uveďte „žádost/GDPR“, abychom mohli Váš požadavek či dotaz předat ke zpracování příslušnému týmu.If you have any questions or requests regarding the processing of your Personal Data, you may contact us at our email address: CZHR@shipmonk.com . Please include “request/GDPR” in the subject line so that we can forward your request or query to the appropriate team for processing.
Vaši žádost týkající se jakéhokoliv Vašeho práva zpracujeme nejpozději během jednoho měsíce od jejího doručení. Pokud se setkáme s neobvykle velkým počtem žádostí nebo s obzvláště složitými žádostmi, může být lhůta prodloužena maximálně o další dva měsíce. Pokud jsou žádosti nedůvodné nebo nepřiměřené, obzvláště kvůli jejich opakujícímu se charakteru, můžeme: (a) účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.We will process your request regarding any of your rights within one month of receiving it. If we encounter an unusually large number of requests or particularly complex requests, the deadline may be extended by a maximum of two additional months. If the requests are unfounded or unreasonable, particularly because of their repetitive nature, we may: (a) charge a reasonable fee to reflect the administrative costs involved in providing the requested information or communication or taking the requested action; or (b) refuse to comply with the request.
Tento dokument se vydává v české a anglické jazykové verzi. V případě rozdílů mezi jazykovými verzemi tohoto dokumentu, má přednost jeho česká verze.
This document is issued in both Czech and English versions. In case of any discrepancy between these language versions of the document, the Czech version shall prevail.

V Praze, dne 14. 11. 2022

Bedabox LLC

PODMÍNKY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM NABÍDKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Podmínky“)TERMS OF GRANTING CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF OFFERING PARTICIPATION IN SELECTION PROCEDURES AND TERMS OF PROCESSING OF PERSONAL DATA (hereinafter the “Terms“)
Kdo jsme, kdo je správcem Vašich osobních údajůWho we are, who is the controller of your personal data
Tyto Podmínky se vydávají pro účely zpracování osobních údajů subjektů údajů v souvislosti s výběrovými řízeními konanými za účelem obsazení volné pracovní pozice anebo pro navázání spolupráce v rámci pracovněprávního, obchodněprávního či jiného obdobného vztahu (dále jen „Výběrové řízení“), které jsou nebo budou v budoucnosti konány pro potřeby společnosti BedaBox LLC, se sídlem Florida, USA, popř. některé z jejích propojených společností v rámci skupiny Shipmonk, anebo pro potřeby společnosti Shipmonk Europe s.r.o., se sídlem Praha, Česká republika (dále též společně jen jako „Shipmonk nebo jako „my“, „nás“ nebo „naše“). Tyto Podmínky se použijí v těch případech zpracování osobních údajů, na které se vztahuje působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).These Terms are issued for the purposes of processing personal data of data subjects in connection with selection procedures held for the purpose of filling a vacant working position or for establishing cooperation within the framework of an employment, commercial or other similar relationship (hereinafter the “Selection Procedures“), which are or will be held in the future for the needs of BedaBox LLC, with its registered office in Florida, USA, or one of its affiliated companies within the Shipmonk group, or for the needs of Shipmonk Europe s.r.o., with its registered office in Prague, Czech Republic (hereinafter also collectively referred to as “Shipmonk” or as “we“, “us” or “our“). These Terms apply in those cases of processing of personal data to which the scope of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter the “GDPR“) applies.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem nabídky Vaší účasti v námi konaných Výběrových řízení (dále jen „Souhlas“), pak správcem Vašich osobních údajů je společnost:If you grant us consent to the processing of your personal data for the purpose of offering you participation in Selection Procedures held by us (hereinafter the “Consent“), then the controller of your personal data is the company:
BedaBox LLC, se sídlem Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, PSČ: 33111, USA, identifikační číslo: 47-1097591, kontaktní email na zástupce společnosti: CZHR@shipmonk.comBedaBox LLC, with its registered office in Florida, 201 NW 22nd Avenue Unit 100, Fort Lauderdale, Postal code: 33111, USA, identification number: 47-1097591, contact email for the company’s representative: CZHR@shipmonk.com
Shipmonk Europe s.r.o., IČO 173 53 238, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/23, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 370144; kontaktní email na zástupce společnosti: CZHR@shipmonk.comShipmonk Europe s.r.o., ID No. 173 53 238, with its registered office at Prague 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/23, Postal Code 186 00, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague under No. C 370144; contact email for the company’s representative:CZHR@shipmonk.com
(každý samostatně též jen jako „Správce“).(each individually also referred to as the “Controller“).
Jak nám můžete Souhlas udělitHow can you grant us Consent
Svůj Souhlas nám můžete udělit:You can grant us your Consent:
zaškrtnutím příslušného políčka, potvrzením příslušného QR kódu při návštěvě příslušné webové stránky s tím, že zároveň potvrdíte předchozí seznámení se s těmito Podmínkami (tzv. opt-in);by ticking the relevant box, confirming the relevant QR code when visiting the relevant website, provided that you also simultaneously confirm that you have previously read these Terms (so-called opt-in);
jiným prohlášením (např. vyplněním formulářového souhlasu) nebo jiným jednáním, kterým jasně vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vaši osobních údajů pro účely nabídky účasti ve Výběrových řízení za těchto uvedených Podmínek.by any other statement (e.g., by filling a consent form) or other action by which you clearly consent to the processing of your personal data for the purposes of offering participation in the Selection Procedures under these Terms.
Co je obsahem uděleného SouhlasuWhat is the content of the Consent
Udělením Souhlasu:By granting Consent:
udělujete Správci v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje poskytnete Správci anebo jakékoli jiné osobě (např. recruiter, office runner či jiný spolupracovník se Správcem v HR oblasti), která se jakkoli podílí nebo realizuje pro Správce (na jeho pokyn) výběrové řízení nebo odbornou akci (školení, seminář, diskuzní fórum či společenská akce) pořádanou Správcem (dále jen „Zpracovatel“), a dále v rozsahu, v jakém Vaše osobní údaje získáme z veřejně přístupných zdrojů;in accordance with Article 6(1)(a) and Article 7 of the GDPR, you give the Controller your explicit consent to the processing of your personal data to the extent that you provide your personal data to the Controller or any other person (e.g. recruiter, office runner or other HR collaborator with the Controller), who is in any way involved in or conducts for the Controller (on the Controller’s instructions) a selection procedure or a professional event (training, seminar, discussion forum or social event) organised by the Controller (hereinafter the “Processor“), and to the extent that we obtain your personal data from publicly available sources;
udělujete Správci a Zpracovateli souhlas s přeshraničním předáním osobních údajů do třetí země mimo EU/EHS;you give the Controller and the Processor consent to the cross-border transfer of personal data to a third country outside the EU/EEA;
a to vše pro účely a za podmínek uvedených níže.all for the purposes and subject to the conditions set out below.
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme na základě SouhlasuWhat personal data we process about you on the basis of the Consent
Na základě Souhlasu budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje, a to v rozsahu, v jakém nám nebo Zpracovatelům tyto osobní údaje poskytnete nebo v jakém je získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. sociální síť LinkedIn):On the basis of the Consent, we will process your following personal data to the extent that you provide such personal data to us or to the Processors or to the extent that we obtain it from publicly available sources (e.g. the social network LinkedIn):
Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, kontaktní e-mailová adresa, telefonní číslo;Your identification and contact details, including: title, name, surname, date of birth, place of permanent residence, contact e-mail address, telephone number;
Vaše osobní údaje uvedené ve Vašem životopise (zejména údaje týkající se mého vzdělání, kvalifikace, pracovních zkušeností, absolvovaných kurzů, školení, včetně případných referencí a hodnocení od třetích osob apod.);Your personal data included in your CV (in particular data concerning my education, qualifications, work experience, courses attended, training, including possible references and evaluations from third parties, etc.);
Vaše osobní údaje uvedené ve Vašem osobním profilu na sociální síti LinkedIn (včetně referencí a hodnocení uvedených na tomto osobním profilu od třetích osob vztahujících se k mým předchozím pracovním zkušenostem či aktuálnímu pracovnímu zařazení či angažmá), a to včetně údajů a jejich aktualizací uvedených na tomto mém osobním profilu po dobu trvání Souhlasu;Your personal data contained in your LinkedIn personal profile (including references and evaluations contained in this personal profile from third parties relating to my previous work experience or current job title or engagement), including the data and updates contained in this personal profile during the term of the Consent;
Vaše osobní údaje, které uvedete v dotazníku Správce anebo Zpracovatele, např. údaj o řidičském oprávnění, údaj o živnostenském oprávnění;Your personal data that you provide in the questionnaire of the Controller or the Processor, e.g. information about your driving licence, information about your trade licence;
Vaše osobní údaje obsažené na obrazových snímcích nebo jiných obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamech zachycujících Vaši osobu (podobizna) nebo ve Vašich projevech osobní povahy, pokud jsou tyto obsaženy ve Vašem životopise anebo v osobním profilu na sociální síti LinkedIn, anebo pokud takové fotografie a záznamy dobrovolně předáte Zpracovateli či Správci za trvání tohoto Souhlasu;Your personal data contained in images or other visual, audio or audiovisual recordings depicting your person (portrait) or in your expressions of a personal nature, if these are contained in your CV or personal profile on the social network LinkedIn, or if you voluntarily hand over such photographs and recordings to the Processor or the Controller during the term of this Consent;
(dále společně jako „Osobní údaje“).(hereinafter collectively referred to as “Personal Data“).
K jakým účelům budeme Osobní údaje zpracovávatFor what purposes we will process Personal Data
Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem:We will process Personal Data in order to:
kontaktování Vaší osoby a komunikace s Vámi za účelem nabídky účastnit se námi konaného Výběrového řízení, které probíhá v době udělení tohoto Souhlasu, tak i v našich budoucích Výběrových řízení, která budou probíhat kdykoli po dobu trvání tohoto Souhlasu;contact you and communicate with you for the purpose of offering to participate in the Selection Procedure we are conducting at the time this Consent is granted, as well as in our future Selection Procedures at any time during the term of this Consent;
zasílání informací a pozvánek na námi pořádanou společenskou či odbornou akci (např. školení, seminář, diskuzní fórum).send information and invitations to a social or professional event organised by us (e.g. training, seminar, discussion forum).
Právním základem pro zpracování Osobních údajů k výše uvedeným účelům je Váš Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to po dobu trvání tohoto souhlasu.The legal basis for the processing of Personal Data for the above purposes is your Consent pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR for the duration of this consent.
Neudělení tohoto Souhlasu nemá vliv na Vaši účast v aktuálně probíhajícím Výběrovém řízení, kterého se zúčastníte na Vaši žádost s tím, že Vaše osobní údaje, které nám v takovém Výběrovém řízení poskytnete, budou námi za tímto účelem zpracovávány po dobu trvání takového Výběrového řízení, nejdéle však po dobu šesti (6) měsíců ode dne Vašeho posledního kontaktu s námi, popř. se Zpracovatelem; a poté, jen v případě, že k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů budeme mít jiný právní důvod.Failure to grant this Consent shall not affect your participation in a Selection Procedure currently in progress, which you will participate in at your request, provided that your personal data that you provide to us in such Selection Procedure will be processed by us for this purpose for the duration of such Selection Procedure, but for no longer than six (6) months from the date of your last contact with us, or as the case may be, Processor; and thereafter, only if we have another legal reason to continue processing your personal data.
Dále Vás informujeme, že při zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.We also inform you that the processing of Personal Data does not involve automated decision-making or profiling within the meaning of Article 22(1) and (4) of the GDPR.
Po jakou dobu Vaše Osobní údaje zpracovávámeFor how long we process your Personal Data
Na základě tohoto Souhlasu budeme Osobní údaje zpracovávat po dobu, na kterou byl Souhlas udělen, maximálně však po dobu pěti (5) let od udělení Souhlasu. Po uplynutí této doby (popř. po jeho odvolání Souhlasu) můžeme zpracovávat Osobní údaje pouze v tom rozsahu, v jakém máme k dalšímu zpracování Osobních údajů jiný právní základ (např. zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; nebo pro splnění naší právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).On the basis of this Consent, we will process Personal Data for the period for which the Consent was granted, but for no longer than five (5) years from the date of the Consent. After this period (or after withdrawal of Consent), we may process Personal Data only to the extent that we have another legal basis for further processing of Personal Data (e.g. the processing is necessary for the purposes of our legitimate interests or a third party pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR; or to comply with a legal obligation to which we are subject pursuant to Article 6(1)(c) of the GDPR).
Jakým způsobem jste oprávněn(a) Souhlas odvolatHow you are entitled to withdraw Consent
Před uplynutím doby trvání Souhlasu jste oprávněn(a) Souhlas kdykoli odvolat s tím, že odvolání Souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů do okamžiku odvolání Souhlasu. Odvolání Souhlasu můžete učinit zasláním e-mailu s odvoláním souhlasu na následující kontakt: CZHR@shipmonk.comYou are entitled to withdraw your Consent at any time during the term of the Consent, provided that the withdrawal of Consent does not affect the lawfulness of the processing of Personal Data up to the time of withdrawal of the Consent. You may withdraw your Consent by sending an email withdrawing your Consent to the following contact: CZHR@shipmonk.com
Komu můžeme Osobní údaje předatTo whom we may transfer Personal Data
Osobní údaje jsme oprávněni předávat zejména následujícím kategoriím příjemců:In particular, we are entitled to transfer Personal Data to the following categories of recipients:
osoby, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to (i) Zpracovatelé, kteří se jakkoli podílejí na Výběrovém řízení či na odborné akci pořádané Správcem; (ii) jiní zpracovatelé Osobních údajů, např. poskytovatelé IT služeb (provozovatelé cloudového úložiště dat pro Správce), s tím, že s takovými osobami má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR;persons who process Personal Data for the Controller, namely (i) Processors who participate in any way in the Selection Procedure or in a professional event organized by the Controller; (ii) other processors of Personal Data, e.g. IT service providers (cloud data storage operators for the Controller), provided that the Controller has a contract with such persons for the processing of Personal Data within the meaning of Article 28 of the GDPR;
ostatní společnosti náležící do skupiny Shipmonk;other companies belonging to the Shipmonk group;
správní orgány, soudy či jiné instituce, a to výhradně za účelem plnění naší zákonné povinnosti anebo za účelem ochrany či vymáhání našich práv či našich oprávněných zájmů v soudním či správním řízení.administrative authorities, courts or other institutions, solely for the purpose of fulfilling our legal obligation or for the purpose of protecting or enforcing our rights or our legitimate interests in legal or administrative proceedings.
Přeshraniční předávání Osobních údajů do třetí země mimo EU/EHSCross-border transfer of Personal Data to a third country outside the EU/EEA
Správce je společností se sídlem v USA, Florida. Servery naší společnosti a některých dalších společností v rámci skupiny Shipmonk, jakož i servery některých našich zpracovatelů (provozovatelů cloudového úložiště dat) jsou umístěny mimo Evropskou Unii (EU)/ Evropský hospodářský prostor (EHP). Jedná se zejména o provozovatele cloudového úložiště dat – společnost Lever, se sídlem 1125, Mission Street, San Francisco, Kalifornie 94103, USA. V každém případě zaručujeme stejnou míru ochrany všech osobních údajů, které zpracováváme, na úrovni požadované podle nařízení GDPR. Ve všech případech dodržujeme obecně přijímané standardy a bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje jak při přenosu, tak při jejich přijímání. Přitom zajišťujeme dodržování technických a organizačních bezpečnostních opatření odpovídajících danému riziku.The Controller is a company with its registered office in the USA, Florida. The servers of our company and of some other companies within the Shipmonk group, as well as the servers of some of our processors (cloud storage operators) are located outside the European Union (EU)/European Economic Area (EEA), in particular the cloud storage operator – company Lever, with its registered office at 1125, Mission Street, San Francisco, California 94103, USA. In any case, we guarantee the same level of protection for all personal data we process as required under the GDPR. In all cases, we adhere to generally accepted standards and security measures to protect personal data both in transmission and in receipt. In doing so, we ensure that we comply with technical and organisational security measures appropriate to the risk involved.
Pokud předáváme osobní údaje pocházející ze zemí EHP mimo země EHP nebo spolupracujeme s dodavatelem třetí strany, který se nachází mimo země EHP, vždy dbáme na to, abychom zavedli vhodná ochranná opatření, jako jsou například uzavření standardních smluvních doložek nebo existence rozhodnutí o odpovídající ochraně přijatá Evropskou komisí (obojí dostupné k nahlédnutí na https.//ec.europa.eu) a aby tak bylo zajištěno, že Vaše osobní údaje budou vždy v bezpečí a byla chráněna Vaše práva, včetně účinné právní ochrany.Where we transfer personal data originating in EEA countries outside the EEA countries or work with a third party supplier located outside the EEA, we always ensure that we have appropriate safeguards in place, such as standard contractual clauses or the existence of an adequacy decision adopted by the European Commission (both available to view at https.//ec.europa.eu), to ensure that your personal data is always secure and your rights, including effective legal protection, are protected.
Jaká jsou Vaše práva při zpracování Osobních údajůWhat are your rights when processing Personal Data
Právo na informace. Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich Osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme;Right to information. If you request information about the processing of your Personal Data, we will provide you with this information without undue delay;
Právo na přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na kopii Vašich Osobních údajů, které zpracováváme;The right to access your personal data. You have the right to a copy of your Personal Data that we process;
Právo na opravu. Pokud objevíte nepřesnost při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo na opravu takového nepřesného osobního údaje;Right to rectification. If you discover an inaccuracy in the processing of your personal data, you have the right to have such inaccurate personal data corrected;
Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, ale jen ve specifických případech stanovených zákonem, tedy zejména pokud není na naší straně právem uznaný důvod k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů (včetně ochrany našich legitimních zájmů a práv);Right to erasure (“right to be forgotten”). You have the right to have your personal data erased, but only in specific cases provided for by law, i.e. in particular if there is no legally recognised reason on our part for further processing of your personal data (including the protection of our legitimate interests and rights);
Právo na přenositelnost údajů. Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě souhlasu, a to ve strojově čitelné podobě. Toto právo se vztahuje výhradně na osobní údaje, které se zpracovávají automatizovaně;Right to data portability. You have the right to receive the personal data that you have provided to us and that are processed on the basis of your consent, in machine-readable form. This right applies only to personal data that are processed by automated means;
Právo na odvolání souhlasu, jak je uvedeno výše v tomto dokumentu;Right to withdraw consent as set out above in this document;
Právo na omezení zpracování. Máte právo nás žádat, abychom za splnění předpokladu v čl. 18 GDPR omezili zpracování Vašich Osobních údajů, zejména v případě, kdy zpochybňujete správnost Vašich Osobních údajů, a to po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost Vašich osobních údajů; nebo když nepotřebujeme nadále Vaše osobní údaje pro stanovené účely zpracování, ale jsou Vámi požadované za účelem určení, výkonu nebo ochrany práv;Right to restrict processing. You have the right to ask us to restrict the processing of your Personal Data, subject to the conditions in Article 18 of the GDPR, in particular where you question the accuracy of your Personal Data for a period of time that allows us to verify the accuracy of your Personal Data; or where we no longer need your personal data for the stated purposes of processing but it is required by you for the establishment, exercise or protection of rights;
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.The right to file a complaint with the supervisory authority, which in the Czech Republic is the Office for Personal Data Protection, with its registered office at Prague 7, Pplk. Sochora 727/27, Postal Code 170 00, www.uoou.cz.
V případě, že budete mít jakýkoli dotaz či požadavek týkající se zpracování Vašich Osobních údajů, můžete se na nás obrátit na naši emailovou adresu: [  ]. Prosím do předmětu zprávy uveďte „žádost/GDPR“, abychom mohli Váš požadavek či dotaz předat ke zpracování příslušnému týmu.If you have any questions or requests regarding the processing of your Personal Data, you may contact us at our email address: [  ]. Please include “request/GDPR” in the subject line so that we can forward your request or query to the appropriate team for processing.
Vaši žádost týkající se jakéhokoliv Vašeho práva zpracujeme nejpozději během jednoho měsíce od jejího doručení. Pokud se setkáme s neobvykle velkým počtem žádostí nebo s obzvláště složitými žádostmi, může být lhůta prodloužena maximálně o další dva měsíce. Pokud jsou žádosti nedůvodné nebo nepřiměřené, obzvláště kvůli jejich opakujícímu se charakteru, můžeme: (a) účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady; nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

Tento dokument se vydává v české a anglické jazykové verzi. V případě rozdílů mezi jazykovými verzemi tohoto dokumentu, má přednost jeho česká verze.
We will process your request regarding any of your rights within one month of receiving it. If we encounter an unusually large number of requests or particularly complex requests, the deadline may be extended by a maximum of two additional months. If the requests are unfounded or unreasonable, particularly because of their repetitive nature, we may: (a) charge a reasonable fee to reflect the administrative costs; or (b) refuse to comply with the request.

This document is issued in both Czech and English versions. In case of any discrepancy between these language versions of the document, the Czech version shall prevail.

V Praze, dne 14. 11. 2022

Bedabox LLC